Seniorsaken om seniorenes økonomi

Regjeringen og Finansdepartementet har på kort tid gjennomført en rekke tiltak og lansert lovforslag som vil endre seniorenes inntekter vesentlig både på kort og lang sikt.

Det såkalte ”pensjonsforliket” på Stortinget innebærer at fra neste år skal ikke pensjonen reguleres på linje med lønnsutviklingen i samfunnet, men reduseres med 0,75 % av lønnsveksten i samfunnet. Dette innebærer at de fleste norske pensjonister i løpet av en 20-års periode blir minstepensjonister.

Nå foreslår finansminister Sigbjørn Johnsen nye skatteregler for pensjonister. Blir det vedtatt, innebærer det høyere skatt for alle som har inntekter over NOK 282 000 og lavere skatt for alle som tjener under. En av tre pensjonister må forberede seg på mange tusen kroner i økt skatt fra nyttår, hvis finansministeren får det som han vil.

Johnsens forslag går ut på at trygdeavgiften for pensjonsinntekter økes fra 3 til 4.7 % mens minstefradraget for pensjonister reduseres fra kr 58.900 til 28.000. På toppen av det hele er særfradraget for alder foreslått fjernet.

Seniorsaken kan ikke akseptere finansminsterens forslag og ber Stortingsrepresentantene om å stemme ned forslaget. Vi støtter helt og fullt en økning i de laveste pensjonene, men mener finansieringen må bæres av alle skatteytere – ikke bare pensjonistene.

Pensjon er liksom skatteregler uttrykk for en langsiktig kontrakt med samfunnet. Skatteyterne må kunne forutsette at myndighetene holder kontrakten og ikke reduserer verdien av opptjente pensjoner etter forgodtbefinnende.

Disse endringene, til det verre for mange, skjer parallelt med at regjerningen gjennom flere Stortingsmeldinger bebuder at samfunnet i fremtiden må redusere innsatsen relativt sett i forhold til syke og omsorgstrengende eldre. Eldre må i fremtiden regne med å måtte betale mer for helsehjelp og omsorg. Eldres økonomi angripes følgelig fra to sider.

Seniorsaken har sammen med våre samarbeidspartnere, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF), sendt Finansdepartementet en felles høringsuttalelse der de tre organisasjonene protesterer mot uthulingen av pensjonssystemet og økt skatt på pensjonsinntekt. De samme organisasjoner har i forbindelse med trygdeoppgjøret 2010, sendt Arbeidsdepartementet, Arbeids- og sosialkomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget et omforent krav om at ”grunnbeløpet (G) i folketrygden reguleres opp med 3,75 % per 1. mai 2010.”

Hvordan kan vi stanse den negative utviklingen? Etter vår mening ved å gjøre seniorer og pensjonister mer synlige i det offentlige rom. Dagens samfunn har et alvorlig demokratisk underskudd ved at få seniorer deltar i demokratiske fora. Partiene hevder at få seniorer melder seg til tjeneste. Seniorsakens svar er at seniorenes påstått manglende interesse for aktivt politisk arbeid, henger nøye sammen med åpen og skjult aldersdiskriminering. Seniorenes comeback i politikken vil først finne sted når de negative holdningene til alder kjennes døde og maktesløse. Da må partiene våkne og erkjenne at seniorene er ressurssterke medmennesker også intellektuelt og ikke bare arvelatere. I mellomtiden er seniorenes beste strategi å slutte opp om seniorenes egne organisasjoner. Som Seniorsaken!

Harry Martin Svabø
Styreleder


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Harry Martin Svabø på telefon 911 79 110, informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099 / 92411868.

Kilde: Seniorsaken