Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på SeniorDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Slik skriver du et testament - Del 1

Et enkelt testament kan du lage selv. Oppskriften finner du i denne artikkelen. Er det mer kompliserte formuesforhold, anbefaler vi å bruke advokat. Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen gir inntil en halv times gratis veiledning for medlemmer, men kan i tillegg bistå med opprettelse av testamenter mot et rimelig salær som faktureres fra Seniorsaken.

Tekst: Dag Bredal og Audhild Freberg Iversen

Testamentsarv vil si arvelaters rett til å bestemme over hvordan arven skal fordeles. Denne retten er innskrenket av reglene om arv til ektefelle og livsarvingers pliktdelsarv. Arv til ektefellen utgjør ¼ av avdødes boslodd, men skal minimum være 4G hvor avdøde etterlater seg livsarvinger. I små boer betyr det at der hvor avdødes boslodd er inntil 4G er det ektefellen som arver alt, foran livsarvingene.

Dersom avdødes nærmeste slektsarvinger er foreldrene – eller avkom etter disse – arver ektefellen ½ parten av avdødes boslodd, minimum 6G. Er det kun fjernere slektsarvinger arver ektefellen alt.

Ektefellearv er imidlertid ikke pliktdelsarv. Den ene ektefellen kan derfor frata den andre arven helt eller delvis. Det kan bare gjøres i testaments form. Retten til å sitte i uskiftet bo kan også delvis beskjæres gjennom testament. Testamentbestemmelser som fratar ektefellen arv eller innskrenker uskifteretten, kan imidlertid bestrides av den arveberettigede hvis bestemmelsen ikke på forhånd var kjent for gjenlevende ektefelle.

Slektens arverett stanser ved fettere og kusiner, d.v.s. deres barn arver ikke. Dersom avdøde ikke hadde opprettet testament er det Staten som arver alt.

Formkrav

Testament kan opprettes av alle som er over 18 år og som ikke er umyndiggjort. For at et testament skal være gyldig, må det overholde visse formkrav. Det må være skriftlig, og det må være undertegnet av to vitner som er til stede samtidig, eller eventuelt bekrefte overfor vitnene at det er hennes eller hans underskrift som er påført testamentet. De skal underskrive samtidig mens testator er til stede. De bør gi testamentet en påskrift om at formkravene er oppfylt. De bør dessuten bekrefte skriftlig at testator har opprettet testament av egen fri vilje, og at hun eller han var ved sans og samling.

Testamentet bør være datert, og vitnenes yrker og adresser bør fremgå. Vitnene må være minst 18 år, og de eller deres familier må ikke være tilgodesett i testamentet. Det samme gjelder vitnenes arbeidsgiver. Vitnene må vite at de undertegner testamentet, men må ikke nødvendigvis kjenne innholdet.

Oppbevaring av testament

Tidligere var det vanlig at testamenter ble lagt i bankboks, hjemme i skatollet eller hos advokaten som hadde hjulpet til med opprettelsen. Ikke noe av dette kan anbefales. Det er nok fare for at testamenter aldri har kommet på ”det rette skrivebordet”, enten fordi det aldri ble funnet, eller det ble funnet av en som ikke likte innholdet, eller advokaten som i sin tid opprettet testamentet aldri ble kjent med dødsfallet.

Testamenter skal ikke tinglyses, men det er nå anledning til å deponere det i tingretten der du bor (tidligere hos sorenskriveren eller byretten). I Oslo hos Oslo byfogdembete) Testamenter blir registrert i på fødsels- og personnummer, og straks tingretten får melding om et dødsfall vil de gå inn på dette registeret og undersøke om avdøde hadde innlevert testament til deponering. Det anbefales sterkt at alle som eventuelt har lagt sitt testament i bankboksen eller skatollet, finner det frem og leverer det i tingretten.

Tilbakekalling av testament

Et ensidig testament kan når som helst endres eller tilbakekalles. Tilbakekall kan skje ganske enkelt ved at dokumentet ødelegges eller overstrykes. Dersom testamentet ikke lar seg oppspore ved testators død og det ikke foreligger opplysninger om at det er tilbakekalt, skal det likevel gjelde dersom innholdet er kjent. På grunn av denne regelen er det mest betryggende å tilbakekalle testament i testaments form.

Testamentsdisposisjoner kan også falle bort av andre grunner. For eksempel kan disposisjoner til fordel for ektefellen bli endret ved separasjon eller skilsmisse. Det samme gjelder disposisjoner til fordel for samboer når bofellesskapet er opphørt.

Et testament kan opprettes av en person alene eller av f.eks ektefeller eller samboere som et gjensidig testament. Testament er særlig aktuelt for barnløse, samboere og ektepar med særkullsbarn. Næringsdrivende bør absolutt vurdere å opprette testament. Rike mennesker kan bruke testament for å foreta donasjoner til gode formål. Når det gjelder tilbakekall av et gjensidig testament er dette fullt mulig så lenge begge lever. Skulle derimot en av testatorene være død er det visse begrensninger, lengstlevende kan f.eks bare tilbakekalle eller endre det som gjelder egne arvinger. Det anbefales at man i slike tilfelle søker faglig bistand.

Se også: Slik oppretter du et testamente - Del 2

Kilde: Seniorsaken

Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på SeniorDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen